اسکریپر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اسکریپرهایی که بوسیله تراکتورکشیده می شوند یک وضعیت مهم رادرفن
عملیات خاکی برقرارکرده اند بطوری که تاحدودی خودکار هستند ومی توانند
بارگیری حمل وتخلیه موادراانجام دهندضمن اینکه به ماشین آلات دیگروابستگی
ندارند .
به عبارت دیگراگریکی ازاعمال آن بصورت موقت ازکاربیفتد لازم نیست که
کارراتماما متوقف کرد امادرحالتی که یک ماشین منحصرا برای بارگیری دستگاه
حمل کننده مورد استفاده قرارمی گیرد (مانند لودر) ازکاربیفتد تمام عملیات باید
متوقف شود تاتعمیرات بتواند انجام گیرد . اسکریپرهای خودبارگیربا ظرفیت تا
۴۵ مترمکعب یابیشترموجود می باشد .
اسکریپرهاترکیبی ازبهترین ماشین های بارگیری وحمل می باشند.
همانطوری که ازماشین آلات ترکیبی انتظارمی رودهرعمل اسکریپرها برتری
چندانی نسبت به عمل مشابه توسط دوماشین جداگانه بارگیری وحمل ندارد.
بعنوان مثال بیل قوی بیل کششی وتسمه نقاله تنها در بارگیری نسبت به
اسکریپرها برتری دارند درصورتی که ممکن است کامیونها تنها درحمل نسبت
به آنها برتری دارند بخصوص هتگامی که یک جاده طولانی خوب مورد استفاده
قرارگیرد . به هرصورت قدرتشان دربارگیری وحمل خاک باعث مزیت قطعی آنها
درپروژه هامی باشد .
توسعه تراکتورهای چرخ لاستیکی باسرعت زیاد فاصله اقتصادی حمل رابرای این
نوع ماشین آلات تا ۱.۶ کیلومتریابیشتردراکثرپروژه ها افزایش داده است .
اسکریپرها قادرندبارشان رادرلایه های یکنواخت ذخیره نمایندکه این عمل باعث
سهولت بعدی دراجرای پخش خاک درخاکریزها می گردد . دربرگشت به محل
قرضه تیغه برش اسکریپرممکن است برای برداشتن نفاط بلندبه اندازه کافی
پایین آورده شودبنابراین کمکی درنگهداری راه حمل خواهدبود .
خاک غالبا در لایه های مختلف یافت می شود که باید بوسیله مخلوط کردن خاک
ازچند لایه به یکدیگر برای مصرف آماده نمود . محدودیت عمق برش اجازه
نمی دهد که اسکریپرها بطوررضایت بخش لایه ها رامخلوط کنند . به همین
دلیل دربعضی مواقع بیل ها وکامیون ها مورداستفاده قرارمی گیردحتی اگر
اسکریپرهااجرای عملیات رنگی را اقتصادی ترانجام دهند.
نوع واندازه اسکریپرها
تراکتورهای چرخ لاستیکی
اندازه اسکریپر
بکار انداختن یک اسکریپر
آباکهای اجرایی
زمان سیکل برای یک اسکریپر
بهره گیری موثروتولید
تعداد اسکریپر به ازای یک تراکتورفشاردهنده
افزایش میزان تولیداسکریپرها
تاثیرمقاومت غلتشی برروی تولیداسکریپرها

 

جستجو

برای استفاده از تمامی مطالب ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید:

برخی از مطالب این سایت به دلیل حجم بالای آن ها، فقط در اختیار اعضای سایت قرار می گیرد.

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
09155213203
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

مستند زندگی نامه استیو جابز بنیانگذار و مدیر موفق شرکت اپل(اورجینال)+اشانتیونEBOOK